Foreningen Hus Forbi’s Vedtægter

Vores Vedtægter vedtaget 30/9-2021

§ 1 Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Hus Forbi
Foreningen har Hjemsted i København
Foreningens adresse er Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse

 

§ 2 Målsætning og Formål
Overordnede Målsætning

Foreningens formål er a udvikle, etablere og støtte aktiviteter og virksomhed, hvor hjemløse og andre socialt udsatte gennem egen virksomhed har mulighed for at forbedre deres livssituation. Foreningen kan jf. § 8, yde støtte til eller etablere sociale søsterforeninger og projekter for hjemløse

Foreningens primære og ufravigelige formål er:

 • At udgive den landsdækkende avis, Hus Forbi, der sælges på gaden af selvstændigt virkende hjemløse og tidligere hjemløse.
 • Gennem avisen Hus Forbi at sikre et landsdækkende talerør for hjemløse, og således at skabe debat og sætte fokus på sociale og samfundsmæssig forhold.
 • At sikre, at avisen Hus Forbi producers i et samarbejde mellem hjemløse og professionelle.

Foreningen skal bestræbe sig på at gøre avisen økonomisk selvbærende og udgive den mindst 6-12 gange om året.

 

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer optages hjemløse, boformer for hjemløse, SAND-udvalg, væresteder, distributører, sælgere, organisationer, virksomheder og læsere.
Registrerede sælgere og medlemmer af avisens redaktionsgruppe er automatisk og kontingentfrie medlemmer.
Medlemmer betaler et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.
Medlemskabet er gyldigt, når det er noteret i foreningen.
Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
Abonnenter opnår automatisk støttemedlemskab af Foreningen Hus Forbi. Som støttemedlem har man ikke stemmeret og kan ikke deltage på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der optræder belastende for foreningen eller dens formål. Den ekskluderede kan indklage eksklusion for generalforsamlingen.

 

§ 4 Generalforsamling

Generalformsalingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningen bestyrelse vælges på generalforsamlingen.
Der afholdes generalforsamling en gang om året, senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Generalforsamlingen må ikke afholdes på d. 3. torsdag i september.
Generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens beretning og regnskabet og til forslag om foreningens virksomhed fremover, herunder budget, kontingent, aktivitetsplaner m.v.
Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Ved stemmeafgivelse på vegne af en forening eller lign. skal der fremlægges dokumentation for, at vedkommende er berettiget til at afgive stemme. Medlemskontingent skal være betalt for at deltage i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal varsles skriftligt senest 6 uger, før den afholdes. Varslingen sker ved opslag i Hus Forbi, opslag hos distributører, samt opslag på Foreningens adresse. Betalende medlemmer kan senest 8 dage før generalforsamlingen rekvirere foreningens årsregnskab og budget tilsendt fra sekretariatet elektronisk.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest tre uger før. Dagsorden for generalforsamlingen skal opslås på foreningens adresse og hos bladets distributører, samt fremsendes til de af foreningens medlemmer, der har opgivet en adresse, senest 14 dage før.

Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af bestyrelsen beretning
 • Godkendelse af budget og regnskab for foreningen
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af årsplan for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleanter
 • Valg af revisor
 • Evt.

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 9.
Afstemninger skal ske skriftligt, hvis 1 medlem ønsker det.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne kræver det skriftligt overfor bestyrelsesformanden. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel. Det sker ved opslag hos distributører samt skriftlig meddelelse til bestyrelsen og medlemmer.
Medarbejdere kan deltage i generalforsamlingen. De har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 5 Bestyrelse

Foreingen ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer blandt de opstillede kandidater idet:
2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt kandidater optillet af bestyrelsen i ‘SAND – de hjemløses landsorganisation’.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt kandidater opstillet af tilstedeværende sælgere på generalforsamlingen.
1 bestyrelsesmedlem vælges blandt kandiderende Hus Forbi distributører opstillet af Hus Forbis distributører.

Foreningens fastansatte udpeger en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.
Herudover supplerer bestyrelsen sig med indtil 2 medlemmer, der har viden og kompetence indenfor foreningens virksomhedsområde.
For at være gyldige, skal kandidaterne hver især indeholde mindst én kandidat udover det fastlagte mandattal. Manglende kandidater suppleres af generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen afgøres ved almindelig flertal inden for hver kandidatgruppe.

Valget skal ske skriftligt, såfremt blot én deltager på generalforsamlingen ønsker dette. Suppleanter vælges efter samme retningslinjer som bestyrelsesmedlemmer, dog 1 år ad gangen.
Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved et ordinært medlems forfald. De opstillede Kandidater til bestyrelsen skal deltage i generalforsamlingen for at blive valgt. Evt. forfald skal meddeles bestyrelsesformanden ledsaget af en fuldmagt til at modtage opstillingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 år ad gangen, dog forskudt, således 3 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år. I lige år vælges således 1 distributør, 1 blandt kandidater opstillet af de tilstedeværende sælgere og 1 fra SAND. I ulige år vælges 2 bland kandidater opstillet ad de tilstedeværende sælger og 1 fra SAND.

Kandidatlisterne skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand og næstformand. Konstitutionen skal nedskrives i bestyrelsens protokol og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse. Der kan nedsættes arbejdsgrupper og/eller udvalg til at varetage afgrænsede opgaver. Arbejdsgrupper og udvalg refererer til bestyrelsen og har ingen selvstændig kompetence. Såfremt et bestyrelsesmedlem øsnker det, kan der i behandling af enkeltsager indhentes bistand/rådgivning fra personer med ekspertise inden for det berørte område eksempelvis bladdrift, økonomi og andet, der har relevans for foreningens arbejdsfelt og bestyrelsens beslutningsgrundlag.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder med varsel på mindst 14 dage til bestyrelsesmøde og leder bestyrelsesmøderne.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst 2 medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer herunder formanden er til stede. Bestyrelsesformanden er bevillingsansvarlig i forhold til offentlige tilskud.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift fra bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan ikke – bortset fra antagelse af medarbejdere og indgåelse af lejemål i Foreningen Hus Forbi – uden en generalforsamlingsgodkendelse foretage væsentlige ændringer af foreningens økonomiske forhold.
Foreningens bestyrelse har pligt til at angive foreningens fulde navn i alle relationer til omverdenen, herunder aftaleforhold.

Medarbejdernes repræsentant deltager i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Spørgsmål af særlig betydning for det samlede personale kan ikke behandles i bestyrelsen uden tilstedeværelse af medarbejdernes repræsentant eller dennes suppleant. Medarbejderrepræsentanten deltager dog ikke i bestyrelsens behandling af personsager, der omhandler ansatte i Foreningen.

 

§ 6 Sekretariat

Bestyrelsen kan antage lønnet assistance til varetagelse af Foreningen Hus Forbis virksomhed. Bestyrelsen kan give prokura til fastansatte medarbejdere.

 

§ 7 Finansiering

Foreningen udgifter finansieres gennem salg af avisen Hus Forbi, kalender, indtægter fra kontingenter, offentlige og private tilskud, bidrag og annonceindtægter.

 

§ 8 Regnskab og Revision

Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for foreningens budget og regnskab.

Regnskab og budget ligger så vidt muligt til gennemsyn og/eller udlevering på foreningens adresse senest 7 dage før fristen for indkomne forslag generalforsamlingens dagsorden.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen.

Foreningens overskud må alene anvendes til almennyttigt formål i respekt for formålsbestemmelserne i vedtægternes § 2.

 

§ 9 Ændringer af Vedtægter og Opløsning af Foreningen

Ændring af foreningens vedtægter skal behandles på generalforsamlingen og kan vedtages med to tredjedele flertal.

Beslutning om at opløse foreningen kan kun ske, hvis det vedtages 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum. Ved den første generalforsamling kræves der to tredjedele flertal og ved den følgende generalforsamling almindeligt flertal.

Hvis foreningen opløses skal dens samlede eventuelle formue tilfalde en almennyttig/almenvelgørende organisation med tilsvarende formål, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Generalforsamlingen træffer nærmere beslutning herom.

Generalforsamlingen skal ved beslutning om opløsning vælge 2 likvidatorer, der skal sørge for opløsning af foreningen eller lovgivningens regler.

 

§ 10 Rusmiddelpolitik

Generalforsamlinger og møder i Foreningen Hus Forbi regi er rusmiddelfrie.

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 30/9-2021.

 

office-file-pdf

Vedtægt 2023

Vedtægter Hus Forbi

close-w
Luk