Hvad er en hjemløs

Hvor mange er hjemløse?

Der er mere end 13.000 hjemløse i Danmark, hvis man regner alle med i løbet af et helt år. Hvis man tæller over en uge – som det sker hvert andet år i uge 6 – er der i 2017 ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 6.635 hjemløse.

Det er en stigning på 8 pct., svarende til 497 personer siden den forrige kortlægning i 2015, hvor der blev registreret 6.138 hjemløse borgere. I 2013 var der 5.820 hjemløse, så målingen for 2017 viser, at den generelle stigning over de sidste mange år fortsætter.

2017 målingen er der også registreret en gruppe på 438 hjemløse migranter uden fast ophold i landet, udover de 6.635 hjemløse borgere. På grund af en større usikkerhed knyttet til antallet af hjemløse migranter, er denne gruppe ikke medregnet i tallet på de 6.635 personer.

Stigningen i unge hjemløse fortsætter. Ved kortlægningen i 2017 er der registreret 1.278 hjemløse mellem 18 og 24 år, hvilket er en stigning på 9 pct. siden 2015. Ved kortlægningen i 2009 var der 633 hjemløse 18-24-årige, og der er således sket mere end en fordobling i antallet af hjemløse i denne aldersgruppe siden da.

Der er også sket en stigning blandt hjemløse kvinder. Andelen af hjemløse kvinder er i 2017 opgjort til 25 pct., mens den ved de tidligere kortlægninger har ligget på cirka 22 pct. Det er tegn på, at flere kvinder rammes af hjemløshed, selvom mændene fortsat udgør hovedparten af de hjemløse borgere.

Antal hjemløse i uge 6

 

Hvorfor bliver man hjemløs?

SFIs kortlægning af hjemløshed fra 2017 peger på, at særligt psykisk sygdom er væsentlig årsag til hjemløshed. Det gælder for 36 pct. af de hjemløse, ligesom også problemer med stofmisbrug (27 pct.) eller alkoholmisbrug (23 pct.) er væsentlige faktorer. De psykosociale faktorer står dog ikke alene. For 25 pct. nævnes økonomiske vanskeligheder som en væsentlig årsag, og for 20 pct. er mangel på en egnet bolig eller et botilbud en væsentlig årsag. For 16 pct. af de hjemløse borgere er en udsættelse af boligen en væsentlig årsag, ligesom der
var 18 pct., der ikke længere kunne bo hos familie og venner. Endelig nævnes også skilsmisse som en væsentlig årsag for 25 pct. af de hjemløse kvinder og 13 pct. af de hjemløse mænd. For 7 pct. af de hjemløse mænd var løsladelse fra fængsel en væsentlig årsag til hjemløsheden.
Tallene understreger, at der er mange forskellige faktorer, der kan lede frem til en hjemløshedssituation, ligesom der ofte vil være et samspil mellem flere forskellige faktorer.

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. National Kortlægning. SFI

Ankestyrelsen har opgjort, at 22 procent af de hjemløse, der opholder sig på forsorgshjem, i løbet af deres barndom enten har været anbragt uden for hjemmet eller har modtaget en forebyggende foranstaltning.

En undersøgelse fra SFI fra 2014 viser overraskende, at mange hjemløse kommer fra hjem, hvor forældrene er forholdsvis godt uddannede. 57 procent af de unges forældre har enten en kort, mellemlang eller en videregående uddannelse.

Halvdelen af de hjemløse har ingen uddannelse

Omkring 25 procent af de hjemløse er droppet ud af folkeskolen, og andre cirka 30 procent har ikke yderligere uddannelse end grundskolen. 11 procent har en studentereksamen, mens 22 procent har en erhvervsfaglig uddannelse. 13 procent har en videregående uddannelse.

Hjemløse ønsker et hjem

At være hjemløs er ikke en livsform, man vælger. Langt de fleste ønsker og savner et hjem. 90 procent af hjemløse svarer i en ny undersøgelse (2015), at de gerne vil have egen bolig. Blandt de unge vil hele 97 procent gerne bo i eget hjem.

Hovedparten vil helst have en lejlighed i en almindelig opgang. En mindre gruppe ønsker et opgangsfællesskab eller et bofællesskab med andre hjemløse, og enkelte vil helst bo i en ’skæv bolig,’ som er en boligform til hjemløse, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Atter andre ønsker at bo på et plejehjem, eventuelt et plejehjem, hvor det er tilladt at være alkohol- eller stofmisbruger. Endelig vil nogle gerne blive boende på bostedet eller flytte på landet. To ud af tre hjemløse er tidligere blevet sat ud af en bolig.
Kilde: SFI. Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på §110-boformer. 2015

Nogle hjemløse har et hjem

En hjemløs kan godt have noget at bo i. ’Funktionelt hjemløse’ kaldes de personer, som har et sted at bo, men som alligevel sover på gaden eller på et herberg. Det kan være, at de ikke kan lide at være alene, eller de bor et sted, hvor de ikke trives. De funktionelt hjemløse tælles med som hjemløse, hvis de opholder sig på et forsorgshjem eller på gaden, når optællingen foregår.
Kilde: Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.dk

Hvor gamle er de hjemløse

20 procent af de hjemløse er mellem 18 og 29 år, 70 procent er mellem 30 og 59 år. Kun 8 procent er over 60 år, og så er der er par procent børn og unge.

Hjemløse udlændinge

Mange hjemløse er indvandrere. 19 procent af de hjemløse har anden etnisk baggrund end dansk. En del indvandrere fra Bulgarien, Rumænien, Ghana og Nigeria har særdeles svært ved at finde ud af det danske samfund. Særligt arbejdsmarkedet og sundhedsvæsnet er uigennemskueligt for dem, og de kender ikke til deres rettigheder. Kirkens Korshær driver en rådgivningstjeneste for udlændinge i København, der hedder Kompasset

På boformerne har 87 procent af beboerne dansk statsborgerskab, inkl. personer med grønlandsk eller færøsk baggrund.

Hvad er en gadesover?

En ud af ti hjemløse er gadesovere. Det vil sige, at de har overnattet på gaden i uge 6, hvor man tæller op – altså en vinteruge!

I alt 595 sov på gaden i 2013 mod 426 i 2011. 349 overnattede på natvarmestuer, 2015 på herberger, 70 på hoteller og vandrehjem og 1.653 hos familie og venner.

211 hjemløse befandt sig i et udslusningstilbud, 64 skulle løslades fra fængsler og 119 udskrives fra hospitaler eller behandling uden at der var en boligløsning.

370 blev opgjort i kategorier, der dækkede over ’andet,’ hvilket vil sige campingvogne og kolonihavehuse.